Home Kosmetologia Profesjonalne kosmetyki Ilcsi ju¿ teraz w Twoim domu

Profesjonalne kosmetyki Ilcsi ju¿ teraz w Twoim domu


Swoj± skuteczno¶æ kosmetyki naturalne Ilcsi zawdziêczaj± wyselekcjonowanym sk³adnikom najwy¿szej jako¶ci, zapewniaj±cym imponuj±ce efekty terapii. Wysokiej skuteczno¶ci towarzyszy absolutne bezpieczeñstwo stosowania, o czym za¶wiadcza niemiecki instytut certyfikuj±cy kosmetyki organiczne COSMOS (BDIH). Produkty Ilcsi pomag± w zwalczeniu trudnych i wymagaj±cych problemów skórnych, wystêpuj±cych podczas pielêgnacji pacjentów onkologicznych, u diabetyków, czy leczeniu skóry z tr±dzikiem ró¿owatym, lub w terapiach dla alergików. Certyfikowane produkty Ilcsi powsta³y z my¶l± o profesjonalnych kosmetyczkach. Firma postanowi³a jednak sprostaæ rosn±cemu zapotrzebowaniu na tego typu preparaty do u¿ytku domowego, dlatego produkty s± dostêpne w sprzeda¿y online pod adresem www.ilcsipoland.com.

Ilcsi jako producent kosmetyków naturalnych nie stosuje w swoich produktach parabenów, oleju parafinowego, wazeliny, syntetycznych barwników, syntetycznych zagêszczaczy, etoksylowanych emulgatorów oraz – zgodnie z obowi±zuj±cym od 2004 roku prawodawstwem unijnym – nie testuje swoich produktów na zwierzêtach. Warto jednak przed dokonaniem pierwszego zakupu poznaæ stan swojej skóry i skonsultowaæ siê z profesjonaln± kosmetyczk±. Jest to pierwszy i niezbêdny krok do osi±gniêcia najlepszych efektów w Twoim domowym SPA.

Nie bêdzie zaskoczeniem stwierdzenie, ¿e dobrze dobrany kosmetyk to wielki sukces w procesie pielêgnacji skóry twarzy i cia³a. Dzi¶ kobiety s± bardzo ¶wiadome, dlatego wybieraj± najlepsze kosmetyki z certyfikatami ekologicznej uprawy – przekonuje Nadina Milka dystrybutorka i ekspertka Ilcsi w Polsce.Sklep internetowy oferuje blisko 140 ró¿nych kosmetyków do oczyszczania skóry, peelingów, kosmetyków do pielêgnacji cia³a i twarzy (przeciwstarzeniowych i przeciwtr±dzikowych), a tak¿e specjalne produkty dla wymagaj±cych klientek, preferuj±cych naturalne rozwi±zania pielêgnacyjne bez skutków ubocznych.

Produkty Ilcsi otrzyma³y ³±cznie piêæ nagród w 2021 roku na The Beauty Shortlist & Wellbeing Awards, jednym z najbardziej presti¿owych konkursów naturalnych, etycznych i zrównowa¿onych marek kosmetycznych na ¶wiecie. W kategorii wellbeing (The Wellbeing Award 2021, Wellbeing Editor’s Choice) nagrodzono pakiet Radioskin – opracowany w celu ³agodzenia podra¿nieñ skóry spowodowanych radioterapi±. Z kolei Ilcsi Probiotic Moisturizer zosta³ nagrodzony jako najlepszy produkt w swojej kategorii (The Beauty Shortlist Award 2021, Probiotic Skincare, Best Probiotic Moisturizer). Nagrody przyznawa³o jury z³o¿one z konsultantów ds. urody i stylu ¿ycia z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Trzy inne produkty Ilcsi równie¿ zosta³y nagrodzone, tj.: Rose Petal Booster, „turbo-nape³niona” naturalnymi sk³adnikami aktywnymi, ¿elowa maska z p³atkami ró¿y, ekstrahowana z rêcznie zbieranych i wyselekcjonowanych czerwonych ró¿, bogata w bioflawonoidy i specjalne w³a¶ciwo¶ci wi±¿±ce wodê, oraz Seven Herb Treatment z dziko zbieranych, rêcznie zbieranych zió³, zdoby³a uznanie w kategorii Editor’s Choice w konkursie The Beauty Shortlist Awards 2021.

Wybrane produkty marki:

Przed nadchodz±cym latem warto zadbaæ o skórê twarzy i dekoltu. Idealny do celu jest nawil¿aj±co-regeneruj±cy ROSE BOOSTER. Aktywne sk³adniki p³atków ró¿y dostarczaj± do tkanek witaminy i minera³y, zapewniaj±c g³êbokie uczucie nawil¿enia. Kosmetyk bogaty w ksantynê zmniejszy liczbê i d³ugo¶æ drobnych linii oraz objêto¶æ zmarszczek. Po³±czenie sk³adników aktywnych poprawi koloryt i elastyczno¶æ skóry. Zawarto¶æ hialuronianu i witaminy F pomo¿e w regeneracji i odnowie skóry.

Domowa pielêgnacja delikatnej skóry pod oczami jest mo¿liwa z kremem Anti-age z kwasem hialuronowym. G³ówne sk³adniki: ¶laz dziki, mi³orz±b, jukka, olej z nagietka, skrzyp polny, olej sojowy. Wystarczy na³o¿yæ cienk± warstwê kremu na skórê wokó³ oczu, a nastêpnie pozostawiæ do wch³oniêcia. Krem przeznaczony do stosowania rano i wieczorem.

Z pomoc± piankowego kremu z p³atków czerwonych ró¿ wyhodowanych na naszej organicznej plantacji, wysuszona skóra o¿ywa. Zdolno¶æ wi±zania wody ró¿y poprawia nawil¿enie skóry. Polecany do cery o szerokich porach, dojrza³ej lub lekko zrogowacia³ej, odwodnionej, sztywnej. Rodzina produktów Rose zosta³a wyró¿niona najsurowszym naturalnym certyfikatem BDIH.

***

O marce ILCSI

Ilcsi Beautifying Herbs produkuje i sprzedaje naturalne kosmetyki do u¿ytku profesjonalnego i domowego od 1958 roku. W ci±gu 63 lat firma sta³a siê jedn± z najbardziej znanych na rynku krajowym, a tak¿e w prawie 35 innych krajach. Produkty Ilcsi s± wytwarzane z certyfikowanych, ekologicznych ro¶lin, owoców i warzyw oraz zió³, z których wiêkszo¶æ jest uprawiana na w³asnych organicznych plantacjach. Ponadto nie s± testowane na zwierzêtach i nie zawieraj± ¿adnych materia³ów pochodzenia zwierzêcego. Naturalno¶æ i wysok± jako¶æ produktów gwarantuje niemiecki BDIH, organizacja kontroluj±ca zasady certyfikacji COSMOS NATURAL.Source link

- Advertisement -Urządzenie do mikrodermabrazji

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -sprzęt kosmetyczny